Συνεχίζοντας την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies ώστε να μπορούμε να παρέχουμε στατιστικά στοιχεία επισκεπτών, να σας παρέχουμε στοχευμένο περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας και να διευκολύνουμε την ανταλλαγή με κοινωνικά δίκτυα.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τις ρυθμίσεις τους μπορείτε να αναζητήσετε στην πολιτική απορρήτου που εφαρμόζουμε.

Όροι χρήσης Ιστοσελίδας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ορθότητα/ Ακρίβεια στοιχείων και πληροφοριών: Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται και παρουσιάζεται «όπως ακριβώς είναι». Η εταιρεία Tupperware Hellas καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν εγγυάται ρητά ούτε κατά συναγωγή ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα, αξιοπιστία ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Οι χρήστες επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνουν οι χρήστες/ χρήστριες και σε καμία περίπτωση η εταιρεία.
Πνευματική Ιδιοκτησία: Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αλλά όχι αποκλειστικά: κείμενο, γραφικά, σήματα, λογότυπα, εικονίδια πλήκτρων, εικόνες, συγκεντρωμένα δεδομένα και λογισμικό καθώς και τη συλλογή των παραπάνω, ανήκει στην εταιρεία Tupperware Hellas ή σε θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και προστατεύεται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, χρήση, πώληση, τροποποίηση ή κατ’ άλλο τρόπο αξιοποίηση/ εκμετάλλευση του περιεχόμενου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας Tupperware Hellas ή κάποιας εκ των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.
Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα αποτελούν καταχωρημένα και μη σήματα που ανήκουν στην Tupperware Hellas στην Ελλάδα ή στην Tupperware Brands Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε άλλες εταιρείες του ομίλου Tupperware.
Περιορισμένη άδεια χρήσης της ιστοσελίδας: Η εταιρεία Tupperware Hellas χορηγεί περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Δεν επιτρέπεται το framing ή η χρήση παρόμοιων τεχνικών για την παγίδευση της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας. Η περιορισμένη άδεια χρήσης που χορηγείται δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα: α) τροποποίησης ή καταφόρτωσης της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της (εκτός του caching), β) άλλης χρήσης της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της πλην της προσωπικής/ ατομικής, η τελευταία αυτή δε εφόσον πραγματοποιείται χωρίς πρόθεση εμπορική ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης του υλικού, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, γ) δημιουργίας οποιουδήποτε παράγωγου έργου το οποίο θα βασίζεται στην Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της, δ) χρήσης τεχνικών (meta tags, hidden text) οι οποίες θα επιτρέπουν τη χρήση της επωνυμίας και των εμπορικών της σημάτων χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή της εταιρείας, ε) χρήσης τεχνικών συλλογής και εξαγωγής/ απόσπασης δεδομένων (π.χ.software robots, spiders, crawlers) ή λήψης άλλων μέτρων τα οποία επιβάλλουν υπέρμετρο και αδικαιολόγητο βάρος ή φόρτο στις υποδομές της εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας ακυρώνει την εδώ θεσπιζόμενη περιορισμένη άδεια, με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της εταιρείας για αποκατάσταση της ζημίας της σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.
Σύνδεσμοι ιστοτόπων τρίτων μερών: Η Tupperware Hellas δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας η οποία συνδέεται προς ή από την ιστοσελίδα της ή κείται εκτός αυτής. Σύνδεσμοι ιστοτόπων (links) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα προορίζονται μόνο για διευκόλυνση και δεν αποτελούν έγκριση ούτε επικύρωση εκ μέρους της εταιρείας, των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και των συνεργατών της του εκάστοτε περιεχομένου, προϊόντος, υπηρεσίας ή προμηθευτή. Οποιαδήποτε σύνδεση προς και από ιστοσελίδες εκτός αυτής της εταιρείας πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε εξέταση ή αξιολόγηση των ιστοσελίδων αυτών, δεν εγγυάται για το περιεχόμενό τους και δεν ευθύνεται για αυτό, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την πολιτική τους σχετικά με προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή με τους όρους χρήσης τους, τα οποία για το λόγο αυτό καλεί το χρήστη να εξετάσει ο ίδιος με τη δέουσα προσοχή.
Υποβολή προτάσεων, ιδεών και λοιπών πληροφοριών από τους χρήστες: Με την επιφύλαξη της ρήτρας συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την υποβολή προτάσεων, ιδεών, σχολίων, ερωτήσεων, αιτημάτων και λοιπών πληροφοριών, ο χρήστης χορηγεί στην εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις μη αποκλειστικό, διαρκές, μεταβιβάσιμο, ανέκκλητο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, πώλησης, εκχώρησης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής και επίδειξης των πληροφοριών αυτών σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, είτε ήδη γνωστή είτε που πρόκειται να δημιουργηθεί, αυτοτελώς ή στο πλαίσιο άλλων έργων. Ο χρήστης αναγνωρίζει επίσης το δικαίωμα στην εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές και κάθε ιδέα, τεχνογνωσία, πνευματική δημιουργία ή σύλληψη που περιέχεται σε αυτές για κάθε σκοπό, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ανάπτυξη, κατασκευή, διανομή και προώθηση προϊόντων.
Στην περίπτωση που ο χρήστης προβεί στην υποβολή των πληροφοριών αυτών εγγυάται ότι έχει τα πνευματικά και λοιπά δικαιώματα επ’ αυτών καθώς και ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν ούτε περιέχουν ιούς λογισμικού, αθέμιτη προσέλκυση περλατών, μαζική αλληλογραφία, ή οποιαδήποτε μορφή spam. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου προσώπου ούτε να υποδύεται ότι είναι οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ούτε να εξαπατά ή να παραπλανά με άλλο τρόπο την εταιρεία σε ό,τι αφορά την προέλευση των πληροφοριών. Ο χρήστης απαλλάσσει την εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις από οποιαδήποτε αξίωση προέρχεται από τα δικαιώματα του επί των πληροφοριών.
Εγγυήσεις και περιορισμός ευθύνης: Η Tupperware Hellas δεν εγγυάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ρητό ή συναγόμενο, οτιδήποτε σχετίζεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Μεταξύ άλλων δεν εγγυάται ούτε για την εμπορευσιμότητα, νομιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, ούτε για τη λήψη απόφασης, τη διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από τη χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, εκτός εάν οι εγγυήσεις αυτές δεν μπορούν νόμιμα να αποκλειστούν. Ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας συμφωνεί ότι η εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις δε θα έχουν οποιαδήποτε ευθύνη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για: α) διακοπή, β) καθυστερήσεις ή διακοπές στην πρόσβαση επί της ιστοσελίδας, γ) μη αποστολή ή κακή αποστολή ή μόλυνση ή καταστροφή ή κατ’ άλλο τρόπο τροποποίηση δεδομένων, δ) απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους που επήλθε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της παρουσίας συνδέσμων εκτός ιστοσελίδας, ε) ιούς υπολογιστών ή άλλα επιζήμια συστατικά, αποτυχία συστήματος ή δυσλειτουργία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας ή με τη χρήση hyperlink από ή προς τρίτες ιστοσελίδες στ) γεγονότα που υπερβαίνουν την υποχρέωση εύλογου έλεγχου εκ μέρους της εταιρείας. Επιπρόσθετα η εταιρεία, στο μέγιστο δυνατό επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, δε θα ευθύνεται για τυχόν έμμεσες, ειδικές, συμπτωματικές ή παρεπόμενες ζημίες οποιουδήποτε είδους, μεταξύ των οποίων και διαφυγόντα κέρδη, σχετίζονται με την ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως του εάν προέρχονται από σύμβαση, αδικοπραξία (της αμέλειας συμπεριλαμβανομένης), ακόμη κι αν η εταιρεία έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
Αποζημίωση: Ο χρήστης απαλλάσσει την εταιρεία από οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εύλογη δικηγορική αμοιβή, προέρχεται από τυχόν αξιώσεις, αγωγές ή απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας ή από τη χρήση τεχνικών συλλογής και εξαγωγής/ απόσπασης δεδομένων (π.χ.software robots, spiders, crawlers) ή τη λήψη άλλων μέτρων τα οποία επιβάλλουν υπέρμετρο και αδικαιολόγητο βάρος ή φόρτο στις υποδομές της.
Εφαρμοστέο δίκαιο- Δικαιοδοσία: Τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης χρήσης ιστοσελίδας, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του χρήστη και των αγωγών και αξιώσεων που μνημονεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο, ως εάν οι όροι χρήσης να αποτελούν σύμβαση που συνήφθη και εκτελέστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για τα προαναφερθέντα θέματα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
Τροποποίηση Όρων: Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της εταιρείας, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού/ των χρηστών. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης της ιστοσελίδας δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας εάν δε διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η ισχύς των τροποποιήσεων αρχίζει από το χρονικό σημείο δημοσίευσης τους στην ιστοσελίδα. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Γενικά: Οι παρόντες όροι χρήσης της ιστοσελίδας αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των χρηστών της ιστοσελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων όρων. Η εταιρεία μπορεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση/ γνωστοποίηση να καταργήσει οποιοδήποτε δικαίωμα παρέχεται από τους όρους αυτούς. Ο χρήστης δεσμεύεται ότι θα συμμορφωθεί αμέσως με οποιαδήποτε τέτοια κατάργηση σταματώντας να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Top